באמצעות צ'ק

משרד בישראל

משרד בארה"ב

נא לכתוב את הצ'ק על שם:

Carmei Ha'ir INT.

1002 Quentin Rd. 

Suite 3002a

Brooklyn, NY 11223

נא לכתוב את הצ'ק על שם:

כרמי העיר

 רחוב אגריפס 19
ת.ד. 16216

9116102 ירושלים

כתובת בצרפת

נא לכתוב את הצ'ק על שם

Carmei Ha'ir

Chez M Berdugo Judah

75 Rue Jeanne D ARC

94160 ST MANDE

Paris, France